Browsing Category

روانشناسی و زنان

در این دسته به بررسی و تجزیه و تحلیل نقاط قوت و ضعف زنان و سیاست های زنانه و راهکار های بهتر زندگی با انگیزه و انرژی بیشتر به زنان این سرزمین آموزش خواهیم داد.